Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że administratorem Państwa danych jest firma Elpromet Radosław Kaczmarczyk z siedzibą w Bydgoszczy,     ul. Tczewska 27, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 967 011 05 63, REGON: 091470730.

W związku z powyższym, wypełniając obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 ‐ 2 (RODO) informujemy, że  w sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@elpromet.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem: 85-382 Bydgoszcz, ul. Tczewska 27.

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania umowy kupna-sprzedaży  – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą Państwo skontaktować się z nami w naszej siedzibie lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@elpromet.pl. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Elpromet Radosław Kaczmarczyk w ramach zawieranych z Państwem umów.